Pensioen in beweging

pensioen artikel jacco 17-7-2019 aangepast

 

Ook voor u was er geen ontkomen aan. Televisie, kranten, radio, online. Alle media hebben er over bericht. Na negen jaar onderhandelen was er dan toch een “pensioenakkoord”. Wij merken dat veel relaties van ons kantoor het nieuws hebben gezien, maar toch niet exact weten wat dit voor hen individueel kan betekenen. Daarom gaan wij in dit artikel hierop uitgebreider in.

Akkoord is wel een heel groot woord

Alle media namen het woord over: “pensioen-akkoord”, maar eigenlijk is dit wat te optimistisch. Werkgevers, werknemers en overheid zijn het met elkaar eens over een aantal onderdelen die belangrijk zijn voor uw pensioen in de toekomst. Maar over heel veel zaken moet nog verder worden gesproken. Het is dus echt nog te vroeg om te spreken over een “akkoord”.

Uw inkomen na pensionering

Het inkomen dat u ontvangt nadat u uw arbeidzame leven heeft afgesloten, kan uit verschillende onderdelen bestaan:

  • De AOW als basis;
  • Het werkgeverspensioen als aanvulling op deze basis;
  • De zelf afgesloten pensioenverzekeringen.

De afspraken die door de sociale partners zijn gemaakt, gaan alleen over de AOW en het werkgeverspensioen.

Vertraging in later ingaan van de AOW

In het recente verleden gold voor iedereen: vanaf 65 jaar krijg je AOW tot aan het moment dat je overlijdt. Omdat de levensverwachting van mensen door de jaren heen is gestegen, wegen de lasten van het totaal aan AOW-uitkeringen steeds zwaarder. Eerder wilde het Kabinet de AOW in de toekomst koppelen aan de gemiddelde levensverwachting. Deze koppeling van de levensverwachting en de ingang van de AOW is in het “akkoord” afgezwakt. Dat wil zeggen de AOW-gerechtigde leeftijd, die leeftijdsafhankelijk is, minder snel stijgt dan eerder was bepaald. Eerder was besloten dat in 2021 de AOW op 67-jarige leeftijd zou ingaan; nu is afgesproken dat dit “pas” in 2024 het geval zal zijn. Stijgt de gemiddelde levensverwachting verder? Dan wordt de AOW-gerechtigde leeftijd met 8 maanden verhoogd voor elk volledig jaar dat de gemiddelde levensverwachting stijgt. Dit was eerder één op één, dus voor elk jaar stijging van de gemiddelde leeftijdsverwachting één jaar later AOW.

Pensioen via werkgever meer schommelen

Bouwt u via uw werkgever pensioen op? Ook voor het pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd bij een ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds komen er veranderingen. Afhankelijk van de economische situatie kunnen de pensioenfondsen de toegezegde uitkeringen sterker laten groeien of juist beperken.

Dekkingsgraad pensioenfondsen: marktrente grote onzekere factor

Voor het pensioen dat u opbouwt bij uw werkgever, betalen u en uw werkgever meestal samen premie. Deze premies worden door de pensioenuitvoerder vervolgens belegd. Het vermogen dat de pensioenuitvoerder hiermee opbouwt, wordt gebruikt om de pensioenen uit te keren. Of een pensioenuitvoerder voldoende vermogen heeft om de pensioen ook daadwerkelijk uit te keren wordt periodiek vastgesteld. We noemen dit de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Belangrijke factoren die van invloed zijn op deze dekkingsgraad zijn de waarde van de beleggingen en de marktrente. Met name deze laatste is momenteel historisch laag. Pensioenfondsen dreigen hierdoor in de problemen te komen. Voor pensioenuitvoerders ontstaat daardoor druk om de premies te verhogen of de uitkeringen te verlagen.

Hoe profiteert u straks van gestegen waarde van uw woning?

Veel mensen die in de komende jaren met pensioen gaan, hebben vele jaren gewerkt bij werkgevers bij wie een goed pensioen is opgebouwd. Daarnaast hebben veel van deze mensen in het verleden een woning gekocht, die inmiddels fors in waarde is gestegen. “Op papier” lijkt dit samen met de AOW tot een gezond financieel plaatje. Echter, van vermogen dat in de woning zit, kunt u de bakker uiteraard niet betalen. Gelukkig zijn er steeds meer banken en andere financiële instellingen die oplossingen bedenken waardoor deze mensen in hun woning kunnen blijven wonen. En bovendien de mogelijkheid bieden om een deel van de (over)waarde van die woning beschikbaar krijgen om vrij te besteden. Dit soort constructies vraagt wel om een goed advies.

Advies: laat een schets maken van uw toekomstige financiële situatie

Heeft u op dit moment geen goed beeld hoe uw financiële situatie er na uw pensionering waarschijnlijk uit ziet? Dan bent u echt niet de enige. Vrijwel elke dag spreken wij relaties die dit ook niet weten. Wij maken graag voor u een korte inventarisatie op hoofdlijnen, zodat u globaal weet wat u na uw pensionering financieel kunt verwachten. Belangstelling? Als u ons belt of een mail stuurt, nemen wij snel contact met u op.

 

Het bericht Pensioen in beweging verscheen eerst op Habithuis.

Call Now Button